Vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên

24/02/2020 14:17 Số lượt xem: 172
Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Tiên Du tích cực, chủ động tham mưu thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và nhiệm vụ của UBKT do Điều lệ Đảng (ĐLĐ) quy định.

Năm 2019, UBKT các cấp trong huyện tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra theo Điều 30-ĐLĐ đối với 29 tổ chức đảng và 42 đảng viên, tổ chức 1 cuộc kiểm tra chuyên đề; thực hiện giám sát theo Điều 30-ĐLĐ đối với 31 tổ chức Đảng và 10 cá nhân. Cùng với công tác tham mưu giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định.

Kết quả, đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 7 cá nhân; kiểm tra theo Điều 32-ĐLĐ đối với 24 tổ chức Đảng. UBKT Huyện uỷ nhận được 10 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Qua xem xét, phân loại 10 đơn không xem xét, giải quyết do đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết, đơn trùng lặp nội dung. Hậu kiểm tra, giám sát cấp ủy, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên. Từ đó, chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát bảo đảm mục tiêu giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa, hạn chế những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, mục đích làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đặt biệt, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, góp phần tích cực cho việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhìn chung, việc xem xét, giải quyết, trả lời đơn thư tố cáo bảo đảm đúng quy định. Khi tiếp nhận đơn, thư tố cáo, UBKT các cấp trong huyện chủ động phân loại và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy trình, khách quan, công tâm theo đúng nguyên tắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của huyện còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị và đối tượng kiểm tra, giám sát nên quá trình thực hiện kế hoạch đạt kết quả chưa cao, cá biệt có đơn vị kiểm tra không đúng đối tượng. Có nơi cấp ủy còn giao khoán công tác kiểm tra, giám sát cho UBKT, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát. Đối với các chi bộ cơ sở và chi bộ dưới Đảng bộ cơ sở, hầu hết mới chỉ thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với đảng viên, chưa chú trọng xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại Điều 30-Điều lệ Đảng.

Về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực còn hạn chế như lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đầu tư các công trình xây dựng (do thiếu cán bộ có chuyên môn). Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cấp ủy đảng, đảng viên thực hiện một số nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa dứt điểm, chưa triệt để, nhất là khắc phục khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài chính…

Những hạn chế trên chủ yếu do các nguyên nhân sau: Một số UBKT đảng ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về chủ thể và đối tượng kiểm tra, giám sát nên tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Nhiều nơi cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với công tác kiểm tra, giám sát, còn khoán trắng việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT. Chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn hạn chế, thiếu cán bộ chuyên môn về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra ở Đảng ủy cơ sở...; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng đúng mức, nhất là việc kiểm điểm, gắn trách nhiệm cá nhân của người được kiểm tra với kết quả thực hiện kết luận. Việc phối hợp giữa một số cơ quan khối nội chính với UBKT có lúc, có việc chưa kịp thời, thường xuyên, thiếu đồng bộ, nhất là trong việc cung cấp thông tin về vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, UBKT các cấp huyện Tiên Du nỗ lực, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, tạo thuận lợi nhất về con người và điều kiện làm việc cho UBKT, kịp thời  cho ý kiến về những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát. Đề xuất cấp ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh, kinh nghiệm và nghiệp vụ vững vàng; chú trọng bố trí cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực này, vì đây là những lĩnh vực xảy ra nhiều vi phạm. Đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu lực, kịp thời, nghiêm túc, dứt điểm, hiệu quả. Đặc biệt, gắn trách nhiệm cá nhân của người được kiểm tra, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng được kiểm tra với kết quả thực hiện kết luận và có hình thức xử lý phù hợp đối với những cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện kết luận.

Bốn là; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, kịp thời giữa ủy ban kiểm tra với các ban xây dựng Đảng, thanh tra nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở chấp hành nghiêm quy chế phối hợp công tác đã được cấp ủy ban hành. Chú trọng phối hợp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội với kiểm tra theo Điều 30-Điều lệ Đảng; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm giữa các cơ quan, đơn vị với UBKT …

Năm là; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giao ban với UBKT đảng ủy cơ sở nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát.

Gia Bảo