Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông tin tình hình Biển Đông và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

16/09/2019 18:25 Số lượt xem: 3589
Chiều 16-9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và chủ trương, đối sách của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, báo cáo viên và đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đội ngũ báo cáo viên và giảng viên kiêm chức.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết 50- NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về  “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  ; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23-8-2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung các Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30-5-2019  về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  

Cùng với việc quán triệt nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) thông tin đến các đại biểu tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung và chủ trương, đối sách của Việt Nam.

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời triển khai, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,  từ đó tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Để việc thực hiện các nghị quyết, kết luận đạt kết quả trong thời gian tới đề nghị: các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết số 50, Kết luận số 50, 51, 52, 54, 56 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đưa các nội dung nghị quyết, kết luận vào sinh hoạt chi bộ trong tháng tới. 

Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng về việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút nhà đầu tư mới; chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, an toàn thực phẩm...; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vảo năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”. 

Lưu Hằng