Truy cập nội dung luôn
Thanh tra 14 hạng mục, công trình chất lượng kém xong trước ngày 30-4