Truy cập nội dung luôn
Trao Bằng công nhận 44 làng Quan họ gốc và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu