(BBNĐT) Năm 2018, du lịch Bắc Ninh tiếp tục có bước tăng trưởng khá, đón khoảng 1,4 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm 2017, tổng doanh thu gần 900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Du lịch Bắc Ninh dần góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, mở rộng quan hệ hợp tác của tỉnh, nâng cao hình ảnh Bắc Ninh với bạn bè trong và ngoài nước. Những khởi sắc này là tín hiệu vui để du lịch Bắc Ninh phát triển bền vững theo hướng hội nhập.

Access statistics

Online : 1666

Total visited : 51712