(BBNĐT) Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và nhằm tri ân với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ, người có công, thương, bệnh binh, những năm qua, các cấp, các ngành và người dân Bắc Ninh luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Các hoạt động động thiết thực chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng diễn ra thường xuyên, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội của người dân.